Building An $80-Million Real Estate Portfolio While Raising Two Kids